Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

2-13.09.2013 Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość (III tura naboru)

Recommended Posts

Falkhor    63

Fundacja Akademia Obywatelska serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w Projekcie Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość. Okres realizacji projektu od 01.01.2013 r. do 28.02.2015 r. Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu, w Rzeszowie, ul. Hetmańska 4/12 i pod nr telefonu 17 740 38 49

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

W projekcie „Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość” mogą wziąć udział grupy (5 – 7 osób ) składające się z osób bezrobotnych, (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy), zamieszkujących województwo podkarpackie, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej na terenie województwa podkarpackiego.

 

W/w osoby fizyczne przystępujące do projektu muszą spełniać równocześnie poniższe kryteria formalne:

•posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

• nie być karanymi za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

•nie prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających udział w Projekcie.

• nie być karanymi karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „UFP”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)1 i jednocześnie zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta o zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 UFP. orzeczonych w stosunku do nich w okresie realizacji umowy z Beneficjentem,

•wypełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne opisane w terminie trwania rekrutacji.

III nabór – 2-13 września 2013 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.pssp.akademiaobywatelska.eu

Katarzyna Homa

Źródło UG Markowa

 

 

Głównym celem projektu Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim poprzez stworzenie i wsparcie 8 Spółdzielni Socjalnych dających zatrudnienie 56 osobom do 31. 12. 2014 r.

Uczestnicy:

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych (40 kobiet, 30 mężczyzn), zamieszkujących województwo podkarpackie dla których Spółdzielnia Socjalna może być szansą na aktywność zawodową i społeczną.

pre_1378382703__plakat.jpg

 

Osoby zakwalifikowane do projektu skorzystają z poniższego wsparcia:

 Szkolenia:

Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących szkoleniach:

  • Szkolenie z zakresu zakładania i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej. Tematyka:  Co to jest Spółdzielnia Socjalna,  Aspekty prawne, finansowe, marketingowe zakładania, funkcjonowania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej),
  • Wizyta studyjna w istniejących Spółdzielniach Socjalnych w województwie śląskim (dokładne poznanie przykładowych Spółdzielni Socjalnych i dzielenie się doświadczeniami w ramach przekazywania dobrych praktyk z osobami już pracującymi),
  • Warsztaty interpersonalne (doskonalenie umiejętności komunikacji, pracy w grupie oraz integracja),
  • Szkolenia zawodowe (tematyka szkolenia będzie wypadkową potrzeb powstającej Spółdzielni oraz predyspozycji uczestnika).

 Doradztwo:

Doradztwo ma na celu indywidualne podejście do potrzeb Uczestników/-czek i będzie się odbywać w miejscu i czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników.

Doradztwo grupowe. Tematyka będzie obejmowała prawne, księgowe, marketingowe i finansowe aspekty tworzenia biznesplanów.

Doradztwo indywidualne(100 h na Spółdzielnię) będzie poświęcone możliwościom i sposobom pozyskiwania zleceń. Doradztwo to będzie również dotyczyło opracowania przez członków Spółdzielni biznes planu.

 Wsparcie finansowe:

Dofinansowanie na założenie i prowadzenie Spółdzielni Socjalnych otrzyma 56 osób spośród wszystkich Uczestników projektu tj. 5 Spółdzielni Socjalnych w I turze i 3 Spółdzielnie Socjalne w II turze (po 5-7 osób/członków na Spółdzielnię) , przyznawana kwota na jednego członka Spółdzielni Socjalnej to 20 000 zł brutto.

 Wsparcie pomostowe:

Po otwarciu działalności każdy członek Spółdzielni otrzyma wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie 1500 zł. Jego celem jest pomoc finansowa w funkcjonowaniu Spółdzielni w pierwszym okresie jej działalności. Wszystkie Spółdzielnie otrzymają również przedłużone wsparcie pomostowe (przez kolejne 6 miesięcy) na podstawie umowy.

 Doradztwo biznesowe:

Po założeniu Spółdzielni Socjalnej otrzyma ona doradztwo biznesowe przez 12 miesięcy funkcjonowania spółdzielni (10h na miesiąc na jedną Spółdzielnię). Doradztwo to ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów w pierwszym etapie funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych.

Źródło www.pssp.akademiaobywatelska.eu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×