Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

15.01.2014 Otwarcie rozbudowanego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Handzlówce

Recommended Posts

Falkhor    63

 

Zakończyła się termomodernizacja  i  prace związane z rozbudową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  w Handzlówce. Wczorajsza uroczystość zgromadziła przedstawicieli samorządów powiatu łańcuckiego ze Starostą Łańcuckim Adamem Krzysztoniem na czele, przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego a także dyrektorów szpitali i przedstawicieli służby zdrowia z województwa podkarpackiego. 

Inwestycja w rozwój opieki dla seniorów zarówno długoterminowej  jak i geriatrycznej jest priorytetowym celem szpitala na najbliższe lata  Zapewnienie kompleksowej  opieki dla seniorów to nie tylko odpowiednie warunki lokalowe, ale  przede wszystkim odpowiednio przygotowana i wykwalifikowania kadra,  dlatego od dłuższego czasu  personel  medyczny uczestniczy w dodatkowych kursach i  szkoleniach, doskonaląc się w kierunku fachowej opieki nad ludźmi starszymi. Opieki nie tylko medycznej, ale także właściwej komunikacji,  podejścia  do pacjenta i zrozumienia jego potrzeb. Centrum Medyczne w Łańcucie prowadzi dwa zakłady opieki długoterminowej – ponad pięćdziesięciołóżkowy Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Handzlówce oraz Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Łańcucie liczący 21 łóżek. Są to miejsca, gdzie przebywają pacjenci przewlekle chorzy, nie wymagający już leczenia szpitalnego, ale potrzebujący  całodobowej opieki pielęgniarskiej i nadzoru lekarskiego. Pozostają w ośrodkach  do czasu poprawy stanu zdrowia i uzyskania możliwości pobytu w miejscu zamieszkania. W obydwu placówkach lista oczekujących zawiera przypadki pilne, gdzie średni czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta wynosi 36 dni oraz przypadki stabilne – ze średnim czasem oczekiwania ponad 270 dni (ZPO w Łańcucie) i 330 dni (ZOL w Handzlówce).

Celem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest objęcie całodobową opieką osób niewymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.

Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem szeroko rozumianą opiekę i leczenie osób, które przebyły ostra fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.

Zakład zapewnia osobom w nim przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania i transport chorych.

Ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a  także uczestnictwo w organizowanych zajęciach kulturalno - rekreacyjnych oraz z  zakresu terapii zajęciowej.

Zakład zajmuje się również promocją zdrowia, prowadzi edukację zdrowotną osób przebywających w zakładzie oraz członków ich rodzin.

Wyżywienie i zakwaterowanie pensjonariusza w  zakładzie jest odpłatne. Reguluje to rozporządzenie MZiOS z dnia 30.12.1998 r. w  sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i  pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach i wynosi 70% renty lub emerytury, natomiast świadczenia medyczne są nieodpłatne -pokryte z kontraktu z NFZ.

ZOL Handzlówka dysponuje 54-ma łóżkami dla podopiecznych w salach 1,2 i 3 osobowych, z czego większość, bo aż 33 łóżka są w pokojach jednoosobowych. Jest zakładem opieki długoterminowej dla osób dorosłych o profilu ogólnym. Jednostki chorobowe kwalifikujące się do przyjęcia do ZOL Handzlówka:

• choroby neurologiczne

o stan po udarze mózgu

o Stwardnienie Rozsiane

o Choroba Alzheimera

o stan po uszkodzeniu rdzenia kręgowego

• choroby niedokrwienne

o stan po amputacji kończyn

o miażdżyca naczyń

o trudno gojące się rany, odleżyny

• upośledzenia umysłowe

• cukrzyca i powikłania cukrzycowe

• schorzenia ortopedyczne

• przewlekle postępujące schorzenia reumatyczne

• zaburzenia wynikające z procesu starzenia się

Zakład zapewnia respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta), szczególnie takich jak: godność, intymność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości, poszanowanie wartości religijnych.

Z uwagi na konieczność dostosowania jednostek ochrony zdrowia do obowiązujących uregulowań prawnych w 2010 roku rozpoczęto modernizację Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Handzlówce

Część remontów realizowalizowano dzięki dofinansowaniu z funduszy PFRON oraz ze środków unijnych.

1. W sierpniu 2010 r. zakończono inwestycję pn.:  Remont hallu i części  pomieszczeń budynku Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Handzlówce - likwidacja barier architektonicznych - umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się”. Celem projektu była wymiana drzwi wejściowych na automatycznie rozsuwane, wzbudzane fotokomórką oraz przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wymieniono również drzwi wewnętrzne, na szersze o szer. 110 cm, do pokoi   podopiecznych.

Inwestycja współfinasowana była ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Całkowity koszt projektu wyniósł 57 tys.  zł, w tym kwota 28,5 tys. zł stanowiła dofinansowanie inwestycji.

2. W listopadzie 2011 zakończono realizacje projektu pn: „Termomodernizacja w obiekcie „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. – budynek Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Handzlówce”.

Inwestycja współfinasowana była z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej  2. Infrastruktura techniczna, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna. Wykonano prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku oraz dociepleniem stropodachu, zmodernizowano istniejącą sieć centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, a także zamontowano kolektory słoneczne 16 szt. wraz z kompletną instalacją solarną.

Całkowity koszt projektu wyniósł 703 tys. zł, w tym kwota 538 tys. zł stanowiła dofinansowanie inwestycji.

3. W maju 2013  rozpoczęto inwestycję, tym razem ze środków własnych, pn.: „Nadbudowa istniejącego budynku Zakładu opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce o jedną kondygnację użytkową”. W ramach planowanych prac przewidziano nadbudowę obiektu o jedną kondygnację użytkową oraz przykrycie budynku dachem wielospadowym. W nadbudowanej części znajdą się pokoje dla pacjentów,  gabinety pielęgniarskie oraz zaplecze dla personelu.

Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 1 mln zł.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp z o.o.

Rys historyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce

Zakład Opiekuńczo Leczniczy (dawniej Dom dla Przewlekle Chorych Rencistów Rolników) został oddany do użytku 14.08.1990r., a w listopadzie tego roku zostali przyjęci  pierwsi podopieczni. Pomysłodawcą i pierwszym fundatorem Domu Rencisty Rolnika był handzlowski rodak Pan Władysław Kluz. Urodził się 19.10.1900r. w Handzlówce. Jako dorastający chłopiec brał udział w I wojnie światowej. Był żołnierzem II Brygady Legionów Polskich, brał udział w wojnie Polsko Radzieckiej w  1920r. Wrócił do Handzlówki po odzyskaniu niepodległości. W czasie II wojny światowej walczył na wielu frontach: we Francji, Belgii, Holandii. Po przegranej kampanii francusko - niemieckiej został ewakuowany do Anglii. W Anglii też, pozostał po zakończeniu wojny, gdzie przez 20 lat pracował w firmie sprzedaży samochodów.

Nie założył rodziny,  żył skromnie i oszczędnie. Po przejściu na emeryturę, w 1966r., powrócił do Polski, kupił dom w Łańcucie i w nim zamieszkał.

Przebywając w rodzinnych stronach marzył mu się Dom Spokojnej Starości – właśnie   w Handzlówce. Chcąc pozostawić coś po sobie dla społeczeństwa Handzlówki postanowił podarować dużą część swoich oszczędności w kwocie l mln zł na budowę Domu Spokojnej Starości. Zebrano także od mieszkańców Handzlówki kwotę 88.556 zł. Był rok 1978 - na tamte czasy były to bardzo duże pieniądze.

Dopiero w roku 1982 udało się dopiąć wszystkie sprawy, pozyskano działkę i wykonano dokumentację.

Władysław Kluz zmarł w dniu 09.05.1984r. w Łańcucie, pochowany został w rodzinnym grobowcu w Handzlówce. Ostatecznie Dom dla Przewlekle Chorych Rencistów w Handzlówce został wybudowany ze środków NFOZ oraz środków budżetu Państwa. Decyzją Wojewody rzeszowskiego z dnia 25.05.1990r. Dom dla Przewlekle Chorych Rencistów Rolników w Handzlówce został włączony do struktury organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie, zaś w czerwcu 1997r. zostaje przekształcony w Zakład Opiekuńczo- Leczniczy. W  dniu  09 września 2010 roku W uroczystość i 20 – lecia  działalności  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  nadano  Zakładowi  imię Władysława Kluza (inicjatora budowy zakładu).

Autor: Antoni Drozd

 

Źródło Powiat Łańcut

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Józef Jeżowski   
Guest Józef Jeżowski

Bardzo cenna informacja dla rodzin i osób potrzebujących specjalistycznej opieki leczenia w zakładzie w Handzlówce. Z opieki tego zakładu  korzysta obecnie moja nauczycielka z lat szkolnych, pani Kasia, husowianka oczywiście. Przebywała tam również przyjaciółka mojej matki i bliska nasza sąsiadka, Zofia

 

Husowski poeta a dziś patron szkoły pisał w swoim wierszu : "Ciężkie stare lata, ruszaj z tego świata"..... Jednak  ta podróż do innego świata, tego lepszego, jest najczęściej bardzo wyboista i trudna i takie opiekuńcze zakłady jak w Handzlówce czy Łańcucie sprawiają że jest mniej uciążliwa. To wielka sprawa a zarazem nasz obowiązek nieść pomoc osobom tak bardzo jej potrzebującym

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×