Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Przymrozki wiosenne 2017 - miałeś szkodę? Poszukaj pomocy

Recommended Posts

Falkhor    63

Wójt Gminy Łańcut informuje producentów rolnych, że z dniem 16.05.2017 r. została uaktywniona praca Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne.

 

pre_1495312201__ogloszenie_szkody_16.jpg

 

 

 

Wnioski o dokonanie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym należy składać na drukach dostępnych na stronie internetowej www.gminalancut.pl. Druki w formie papierowej będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (dziennik podawczy - parter lub pok. 20 - I piętro).
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r. Gminna Komisja dokona oszacowania strat w gospodarstwach rolnych w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Przeprowadzone szacunki zakresu i wysokości szkód oraz sporządzone na tę okoliczność protokoły stanowić będą podstawę do potwierdzenia przez Wojewodę wystąpienia szkód (w przypadku strat powyżej 30 % średniej rocznej produkcji lub gdy szkoda przekracza kwotę 1 050 zł w przypadku szkód w środku trwałym), niezbędnego przy ubieganiu się producenta rolnego o udzielenie preferencyjnego kredytu na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych lub w przypadku uruchomienia innych form pomocy.
 
Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą korzystać z następujących form pomocy:
z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników -na wniosek rolnika złożony do KRUS, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy - na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych, ulg w podatku rolnym udzielanych przez wójtów - na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy, uruchomienie dodatkowej formy pomocy (maksymalnie do wysokości równowartości 15 000 euro) ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy i powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody.

 

 
Źródło Gmina Łańcut

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×